Yargıtay: işçinin işveren lehine tanıklığı kendi davasında delil olur mu?

işçinin işveren lehine tanıklığı yargıtay kararı

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – TANIK SIFATIYLA VERİLEN İFADESİNDE AYNEN AGİLERİMİZ ÖDEMEKTEYDİ DENMESİ – BEYANIN NE ANLAMA GELDİĞİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ALACAKLARININ ÖDENDİĞİNİN Mİ ÖDENMEDİĞİNİN Mİ KASTEDİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacının asgari geçim indirimi alacakları hüküm altına alınmış olup, dosyanın davacısı olan … … İş Mahkemesi’nin … dosyasında tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde aynen”..agilerimiz ödemekteydi” demiştir. Bu beyanın ne anlama geldiği, asgari geçim indirimi alacaklarının ödendiğinin mi ödenmediğinin mi kastedildiği davacıdan sorulup değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … Elektrik Dağıtım A.Ş. … vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin 18/02/2010-31/10/2013 tarihleri arasında asıl işveren davalı … yanında son alt işveren … Hizmetleri Ltd. Şti.nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, işine son verildiğini, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili, fazla mesai, asgari geçim indirim, yol ve yemek ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalıların Cevabının Özeti:

Davalı …Ş. vekili; zamanaşımı itirazında bulunarak, yıllık izinlerin kullandırılmadığı iddiasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, yol ve yemek ücretlerinin sözleşmede yer almadığını ve yasal olmadığını, yüklenici firmalar ile müvekkili şirket arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunmadığını, davacı ile müvekkili arasında iş akdi olmadığını, davacının tüm işçilik alacaklarından diğer davalı şirketin sorumlu olduğunu savunmuştur.

Davalı … Ltd. Şti. vekili; sorumluluğun davalı …’ta olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil, fazla mesai, asgari geçim indirim, yol ve yemek ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline hükmedilmiştir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN